Saturday, February 18, 2017

సీతకు తమ్ములు శంభుడన్నయున్


సీతకు తమ్ములు శంభుడన్నయున్
సాహితీమిత్రులారా!సమస్య -
చెలువుగరామలక్ష్మణులు సీతకు తమ్ములు శంభు డన్నయున్

పూర్వకవిపూరణ-

అలరు గణింప పంక్తిరథు నాత్మజు లెవ్వరు? మైథిలుండు నే
లలనకు తండ్రి? మన్మథుని లావు శరంబునెవ్వి? కాళికా
చెలువుని నామమెద్ది? మఱి సీరియు శౌరికి నేమి కావలెన్?
చెలువుగరామలక్ష్మణులు సీతకు తమ్ములు శంభు డన్నయున్

ఈ సమస్యను ఐదు ప్రశ్న సమాధానంగా మార్చి పూరించాడు
దీన్ని అంతర్లాపి ప్రహేళికా అని కూడ అంటారు.
అలాగే క్రమాలంకారంగా పూరించడమైనది అని
యథాసంఖ్యాలంకారంలో పూరించబడినదని చెప్పవచ్చు.
ప్రశ్నలు-సమాధానాలు

అలరు గణింప పంక్తిరథు నాత్మజు లెవ్వరు?
-రామలక్ష్మణులు 
మైథిలుండు నే లలనకు తండ్రి?
-సీతకు 
మన్మథుని లావు శరంబునెవ్వి? 
- తమ్ములు
కాళికా చెలువుని నామమెద్ది? 
- శంభు
సీరియు శౌరికి నేమి కావలెన్?
-   అన్న


మైథిలుడు(జనకమహారాజు)
తమ్ములు(పద్మాలు)
సీరి(బలరాముడు)

No comments: