Wednesday, June 30, 2021

ఇదీ దాంపత్యమే

 ఇదీ దాంపత్యమే
సాహితీమిత్రులారా!మనం గమనిస్తూనే ఉంటాం రకరకాల వ్యక్తులను, రకరకాల భార్యాభర్తలను.
వారిలో ప్రతిదానికీ కీచులాడుకొనేవారూ కనబడుతూ ఉంటారు.
వారి దాంపత్యాన్ని మార్జలదాంపత్యం అంటూ ఉంటారు.
అలాంటి ఒక దంపతుల సంభాషణ
ఈ శ్లోకంలో కవి చూపాడు చూడండి.

ఆ: పాకం నకరోషి పాపిని కథం? పాపీ త్వదీయ: పితా!
రండే జల్పసి కిం ముధా కలహిని? రండా త్వదీయ స్వసా!
నిర్గచ్ఛస్వ హటాన్మదీయ భవనాత్! నైదం త్వదీయం గృహం!
హా! విశ్వేశ్వర దేహిమేద్య మరణం! శప్పం మదీయం గతమ్!భర్త - పాపాత్మురాలా! వంట చెయ్యలేదా?
భార్య - నీ తండ్రి పాపాత్ముడు!
భ.- రండా! ఏమి ప్రేలుచున్నావు?
భా.- నీ చెల్లెలు రండ.
భ. - నా యింటినుండి వెంటనే పొమ్ము!
భా. - ఇది నీ యిల్లు కాదు!
భ. - హా పరమేశ్వరా నాకు మరణము నిమ్ము!
భా.- నా వెంట్రుక పోయినదనుకొందును.

Monday, June 28, 2021

ఎటుచదివినా ఒకటేగా ఉండే పద్యం

 ఎటుచదివినా ఒకటేగా ఉండే పద్యం
సాహితీమిత్రులారా!గతి అంటే నడక.
గతిచిత్రమంటే నడకలో ప్రత్యేకత కలిగినది.
అంటే ముందు నుండి వెనుకకు చదివినా ఒకలాగే
ఉండటం  ప్రత్యేకం కాదా
అట్లా ప్రత్యేక నడకలు కలిగిన కవిత్వం
చిత్రకవిత్వంలో ఒక భాగం
దాన్నే గతిచిత్రమంటాం
వీటిలో కొన్ని పద్యాలలో ప్రతిపాదం ముందుకు
వెనుకకు ఎలాచదివినా ఒకలాగే ఉంటాయి
అలాంటిదాన్ని పాదభ్రమకం అంటాం.
ఇక్కడ అలాంటి పద్యం ఒకదాన్ని చూద్దాం -


వందే2మందదమం దేవం
దంభితామమతాభిదం
సదాభీమమభీదాస
మంగలంబి బిలంగమమ్

                                               (కవికల్పతరు)
ఇది శివ ప్రార్థన శ్లోకం-
కఠోరమైన దండనము గలవాడును, గర్వమును అహంకారమును జయించినవాడును, ఎల్లపుడు భయంకరుడును, భయములేని నౌకరులతో కూడినవాడును, చేతులకును కాళ్లకును వ్రేలాడుచున్న సర్పములుకలవాడును అగు ఈశ్వరునకు నమస్కరించుచున్నాను - అని భావం.

ఈ పద్యంలో ప్రతిపాదం ముందు(మొదట) నుండి చివరకు
చివరనుండి మొదటికి చదివినా ఒకలాగే వుంది గమనించండి-

వందే2మందదమం దేవం
దంభితామమతాభిదం
సదాభీమమభీదాస
మంగలంబి బిలంగమమ్


Saturday, June 26, 2021

నాలుగు భాషల్లో ఒకే అక్షర పద్యాలు

 నాలుగు భాషల్లో ఒకే అక్షర పద్యాలు
సాహితీమిత్రులారా!ఇక్కడ మనం తెలుగు, సంస్కృతం, హిందీ, కన్నడ

భాషల్లోని ఒకే అక్షర(వ్యంజన) పద్యాలను గమనిద్దాం-

మొదట తెలుగు భాషలోని ఒకేఅక్షర పద్యం - 

అల్లంరాజు రంగశాయి కవిగారి చంపూ భారతం

పుట. 249 మొదటి పద్యం ఏకాక్షర కందపద్యం

చూడండి ఇది - అనే హల్లునుపుయోగించి

కూర్చబడినది. మ - అనే హల్లుకు ఏ స్వరమైనా

కూర్చవచ్చు అలాకూర్చినదే ఇది చూడండి-


మామా మీమో మౌమా

మామా! మిమ్మొమ్ము మామ మామా మేమా

మేమొమ్మము మీ మైమే

మేమే మమ్మోము మోము మిమ్మౌ మౌమా!


మా = చంద్రుని యొక్క, మా = శోభ,

మోము + ఔ = ముఖముగా గల,

మామా- మా = మాయొక్క, మా = మేధ,

మిమ్ము = మిమ్ములను, ఒమ్ము =-అనుకూలించును,

మామమామా = మామకు మామవైన దేవా!,

ఆము = గర్వమును, ఏమి =- ఏమియు,

ఒమ్మము = అంగీకరించము, మీమై = మీ శరీరము,

మేము ఏమే = మేము మేమే, మమ్ము,

ఓ ముము + ఓముము = కాపాడుము, కాపాడుము,

ఇమ్ము = అనుకూలము, ఔము = ఔమా + అగుము - అగుమా


రెండవది సంస్కృత భాషలోని పద్యం-

 పాదుకాసహస్రంలో వేదాంతదేశికులవారు చేసిన

ఈ ఏకాక్షరశ్లోకం చూడండి.

తతాతత్తా తితత్తేతా తాత తీతేతి తాతితుత్

తత్తత్తత్తాత తితతా తతేతాతేత తాతుతా

                                                              (పాదుకాసహస్రము - 935)

పదచ్ఛేదం - 1. తతాతత్తా 2. అతి తత్తేతా, 3. తాతతి, 4. ఇతేతితాతితుత్

                  5. తత్తత్తత్తాతతితతా, 6. ఆతతా, 7. తాతుతా 8. తాతతి

అర్థం -

తతాతత్తా తతా - తతా = విస్తృతమైన, అతత్తా = సంచరించే ధర్మం కలిగిన,

అతితత్తేతా - అతి = అతిక్రమించిన, తత్ + తా = పరబ్రహ్మ కలిగిన భావంతో,

ఇతా = కూడినట్టి, ఇతేతి తాతితుత్ - ఇత = పొందిన,

ఈతి తా = ఈతిబాధలుకల(వారి) భావాన్ని, అతి = మిక్కలి.

తుత్ = నశింపజేయునట్టి, తత్తత్తతా తతి తతా -

తత్ + తత్ = ఆయావస్తువుల యొక్క,

తత్ + తా = ఆయాధర్మం యొక్క, తతి = సముదాయంతో,

తతా = విస్తరింపబడిన, ఆ తతా = పలుదెసల వీణాది వాద్య నాదం కలిగినట్టి,

ఇతాతేతతాతుతా - ఇ = మన్మథుని యొక్క, తాత = తండ్రియైన విష్ణువుతో,

ఇత = కూడిన, తాతుతా = పాదుక, తాతతి = తండ్రిలాగా ఆచరిస్తుంది.

కన్నడ భాషలో 12వ శతాబ్దికి చెందిన నాగవర్మ "కావ్యావలోకనం"లోని 

ఏకాక్షరి ఉదాహరణ.

ಶ್ಲೋ. ನಿನ್ನಿ ನೇನಿನ್ನ ನಾನನ್ನ |

         ನಿನ್ನ ನೆನ್ನ ನನೂನನಂ||

         ನುನ್ನ ನೈನನ್ನ ನೈನೇನೇ|

         ನೆನಿನ್ನನ್ನಂ ನಿನ್ನೆ ನಾನುನಂ||

                                (ಕಾವ್ವಾವಲೋಕನಂ - 8 - 584)

పై కన్నడ శ్లోకానికి తెలుగులిపి

                  శ్లో. నిన్న నీనిన్న నానన్న

                   నిన్ననెన్న ననూననం

                   నున్న నైనన్న నైనేనే

                   నెన్నిన్నం నిన్నెనానునం


హిందీలో లేఖరాజకవి రచిత "గంగాభరణ్ "లోని ఏకాక్షరి.


गंगी गोगो गो गगे, गुंगी गो गो गुंग ।

गंगा गंगे गंग गा, गंगा गंगे गंग ।। 

పై దోహేకు తెలుగులిపి

                                         గంగీ గోగో గోగ గే, గుంగీ గోగో గుంగ

                            గంగా గంగే గంగ గా, గంగా గంగే గంగ

Thursday, June 24, 2021

గూఢచిత్రపద్యం

 గూఢచిత్రపద్యం
సాహితీమిత్రులారా!ఈ పద్యం గమనించండి 

మామను సంహరించి, యొకమామకు గర్వమడంచి, యన్ని శా
మామను రాజుజేసి, యొకమామతనూజునకాత్మబంధువై
మామకుగన్నులిచ్చి, సుతుమన్మథుపత్నికి దానె మామయై
మామకు మామయైన పరమాత్ముడు మాకు బ్రసన్ను డయ్యె డున్

ఇందులో ''మామ'' - అనేపదం అనేకసార్లు రావడం జరిగింది

ప్రతిసారి దాని అర్థం మారుతున్నది 

1. కంసుడనే మామను చంపి,

2. సముద్రుడనేమామకు గర్వమణచి(రామావతారంలో)

3. చందమామను రాత్రికి రాజును చేసి (నానార్థాలలో రాజు అంటే చంద్రుడు 
     అని ఒక అర్థం)

4. ఒకమామకొడుక్కు(అర్జునునికి) ఆత్మబంధవై,

5. ఒకమామకు కన్నులిచ్చి(రాయబారంలో ధృతరాష్ట్రునికి)

6. రతీదేవికి తానే మామయై,

7. సముద్రుడు విష్ణువుకు మామ,

8.ఈయనకు గంగను ఇచ్చినందున మామకు మామయైనాడు,

అటువంటి విష్ణువు ప్రసన్నుడై మాకు అనుగ్రహం కలిగించుగాక!


Tuesday, June 22, 2021

ఒకే అక్షరంతో పద్యం

 ఒకే అక్షరంతో పద్యం
సాహితీమిత్రులారా!ఒకే అక్షరంతో పద్యం కూర్చడాన్నే

ఏకాక్షరి అని అంటారు. దీనిలో హల్లు ఒకటే

ఉంటుంది కాని అచ్చులు ఏవైనా వాడవచ్చు.

దీనికి ఉదాహరణగా విక్రాల శేషాచార్యులవారి

శ్రీ వేంకటేశ్వర చిత్రరత్నాకరములోని 

ఈ కందపద్యం చూడండి-

నిన్ను నిను నెన్న నీనె
నెన్నిన నన్నన నన్నన నన ననిన నానేనా
ని న్నూనినా ననూనున్
న న్నూనన్నాను నేననా నున్నానా!

దీన్ని ఈ విధంగా పదవిభాగం తీసుకోవాలి-

నిన్నున్ - ఇనున్ - ఎన్నన్ - ఈనేను - ఎన్నినన్-
అన్నన్న - ననను -అనిన - నానేనా - నిన్ను -
ఊనినాను - అనూనున్ - నన్ను - ఊను -
అన్నాను - నేను - అనా - నున్నానా

అర్థం -
నీకు పైన ప్రభువులులేని, సర్వస్వమునకు ప్రభువైనవాడా
సర్వేశ్వరుడవైన నిన్ను స్తుతించుటకొరకు ఈ నేను ఆలోచిస్తే
చిగురువలె అల్పుడను. చోద్యము గొప్పవాడవైన నిన్ను ఆశ్రయించాను
శకటాసురుని సంహరించినవాడా తండ్రీ నన్ను ఆదుకొనుము అంటిని


Sunday, June 20, 2021

పొడుపు పద్యం

 పొడుపు పద్యం
సాహితీమిత్రులారా!ఈ పొడుపు పద్యం చూచి సమాధానం చెప్పండి-

తల్లిమూపుపైన తనయుని గొంపోవ

దారిదొంగచూచి వారిఁజంపి

వండి కూరఁజేసి వహ్వాయటంచును

యాపెపైటలోనె యారగించె


సమాధానం - అరఁటిచెట్టు - గెల

Friday, June 18, 2021

కిం వాససా చీకిరి బాకిరేణ

 కిం వాససా చీకిరి బాకిరేణ 
సాహితీమిత్రులారా!మల్లినాథసూరి అను నామాంతరము గల పెద్దిభట్టు
ఒకరోజు సింగభూపాలుని సభకు రాజదర్శనార్థం పోతుండగా,
చీఁకిరి బాఁకరి  చినిగిన పాతబట్టలతో వంకర టింకర కర్రచేత పట్టుకొని ఉన్న
ఆయనను కొందరు "తాతా ఏమిటి ఇలాంటి వేషంలో వెళుతున్నావే?" అని
అడగ్గా ఆయన చెప్పిన శ్లోకం -

కిం వాససా చీకిరి బాకిరేణ 
కిం దారుణా వంరకటింకరేణ 
శ్రీసింగభూపాల విలోకనార్థం 
వైదుష్య మేకం విదుషాం సహాయమ్


(పల్లకీలు లేకపోతేనేమి పల్లకీకి చీకిరి బాకిరి కుచ్చులు
వంకరటింకర బొంగు ఉంటుంది సింగభూపాలుని దర్శనానికి
గణాధిపతి ప్రసాదంకలిగినవాడిని
నాకు వేరే సహాయం అక్కరలేదు - అని భావం)
ఇందులో చీకిరి బాకిరి, వంకర టింకర
లాంటివి తెలుగు పదాలుగా అనిపిస్తున్నాయి కదా!


Wednesday, June 16, 2021

శ్రీనాథుని సంవాద చాటువు

 శ్రీనాథుని సంవాద చాటువు
సాహితీమిత్రులారా!శ్రీనాథుని సంవాద చాటువు -
"అరవిందానన! యెందు బోయెదవు? " 
"మత్ప్రాణేశు ప్రాసాద మం
దిర దేశంబున కో లతాంగి! " 
"బహుళాంధీభూత మార్గంబునన్
దిరుగ న్నీకిటు లొంటి గాదె? " 

"శుకవాణీ! మాట లింకేటికిన్,
మరు డాకర్ణ ధనుర్గుణాకలితుడై 

మా వెంటరా నొంటియే? "

ఒక పడుచుపిల్ల మరో పడుచుపిల్లకు 
మధ్యజరిగిన సంవాదపద్యమిది-


 ఒక పడుచు మరొక పడుచు పిల్లను- 
అరవిందానన! యెందు బోయెదవు?
ఎక్కడికి పోతున్నావు ? 

మరో పడుచుపిల్ల 
మత్ప్రాణేశు ప్రాసాద మం
దిర దేశంబున కో లతాంగి!
నా ప్రియతముని సౌధ ప్రాంతాలకు పోతున్నాను 


పడుచుపిల్ల -
బహుళాంధీభూత మార్గంబునన్
దిరుగ న్నీకిటు లొంటి గాదె?
 ఇంత చీకటిలో ఒంటరిగా పోతున్నావు, నీకు భయంలేదా?
 . 
మరో పడుచుపిల్ల-
శుకవాణీ! మాట లింకేటికిన్,
మరు డాకర్ణ ధనుర్గుణాకలితుడై 
మా వెంటరా నొంటియే? 
 ఒంటరిగానా? ఏంమాటలవి? ఆకర్ణాంతం సంధించిన 
వింటితో మన్మథుడు నా వెన్వెంటే నడచివస్తుండగా 
నేను ఒంటరి నెలా అవుతాను ?. 

అంటే మన్మథ తాపానికి తాళలేకనే నా ప్రియుని 
కలియడానికి వెళ్తున్పాను అని నర్మ గర్భంగా 
చెబుతున్నదీ పడుచుపిల్ల

Monday, June 14, 2021

రెండర్థాలనిచ్చే పద్యం

 రెండర్థాలనిచ్చే పద్యం
సాహితీమిత్రులారా!ఒక పద్యాన్ని రెండు అర్థాలు వచ్చేలా రాయడం
అనేకార్థక చిత్రంలో చెప్పవచ్చు.
ఇక్కడ హంసవిశతిలోని ఒక పద్యం
ఇందులో పైకి సాధారణంగా కనిపించినా
ఆంతరంలో దూషణ కలిగిన పద్యం
చూడండి-

తారాధిప! రజనీచర!
కైరవభేదనసమర్థ! గౌరీశ శిరో
భార! కమలాభిశంసన
కారణ! వారాశిభంగ కార్యభ్యదయా!

                                     (హంసవింశతి - 5- 284)

ఇందులో
చంద్రునికి సంబంధంచిన
సామాన్యార్థము కలది.
రెండవది చంద్రదూషణ అనే
రెండువిధములైన అర్థాలున్నాయి.

సామాన్యార్థము-


తారాధిప - నక్షత్రములకు అధిపతీ
రజనీచరా - రాత్రియందు తిరిగేవాడా
కైరవభేదనసమర్థ -తెల్లకలువలను
                                  వికసింపచేయువాడా
గౌరీశ శిరోభార - శివుని శిరోభూషణమైనవాడా
కమలాభిశంసన కారణ - కమలములయొక్క
                                          వికాసభావమునకు కాణమైనవాడా
వారాశిభంగకార్యభ్యుదయా - చంద్రోదయమువేళ సముద్రము
                                                  అలలతో ఉప్పొంగును కావున
                                                   పుత్రోత్సాహముతో అలలు రేగునట్లు
                                                    చేయువాడు అని అర్థం.

నిందార్థం-
తారాధిప - గురుపత్నియైన తారను కూడినవాడా
రజనీచరా - నిశాచరుడా, రాక్షసుడా
కైరవభేదనసమర్థ -
కైరవ - జూదగాండ్రకు,
భేదన - పొరుపులు పుట్టించుటలో,
సమర్థ - సమర్థుడా
గౌరీశ శిరోభార - ఈశ్వరునికి శిరోభారమైనవాడా
కమలాభిశంసన కారణ-
కమలా - తోబుట్టువైన లక్ష్మీదేవికి,
అభిశంసనకారణ - గురుతల్పాగమనాది మహాపాపము చేసిన
                                 నీవు సోదరుడవైతివన్న అపవాదమునకు
                                 కారణమైనవాడా
వారాశిభంగకార్యభ్యుదయా - జనకస్థానమైన సముద్రమునకు
                                                   భంగకరమైన పుట్టుక గలవాడా

ఈ విధంగా రెండు అర్థాలను కలిగినది ఈ పద్యం


Saturday, June 12, 2021

ఇవి తెలుగు పదాలేనా?

 ఇవి తెలుగు పదాలేనా?
సాహితీమిత్రులారా!ఈ శ్లోకం అపభ్రంశ శ్లోకం

కవిత్వంలోని సాంప్రదాయాలు,
కవిసమయాలను గుర్తించి రచనలు చేయాలి
అలా చేయకపోతే ఏలా ఉంటుందో!
ఈ కవి చమత్కరిస్తూ చెప్పిన
శ్లోకం ఇది 

చూడండి-


అస్థివత్ బకవచ్చైవ
చల్లవత్ తెల్లకుక్కవత్
రాజతే భోజ తే కీర్తి
పునస్సన్యాసిదంతవత్


(ఓ భోజమహారాజా!  నీ కీర్తి ఎముకలలా, కొంగలా,
మజ్జిగలా, తెల్లకుక్కలా, మళ్ళీ మాట్లాడితే సన్యాసి
పండ్లలా రాజిల్లుతున్నది - అని భావం.)

దీనిలోని ఉపమానాలన్నీ  హీనోపమానాలే.
ఇటువంటివి వాడకూడదు.
స్త్రీ ముఖం గుండ్రంగా ఉంటే చంద్రబింబంతో పాల్చాలికాని
బండి చక్రంతో పోల్చకూడదుకదా!
అనటానికి ఉదాహరణగా ఈ శ్లోకం చెప్పుకోవచ్చు.

ఆ విషయాలను పక్కనపెడితే
ఇందులోని పదాలు చాలావరకు
మన తెలుగు పదాల్లా ఉన్నాయి.
కావున ఇది భాషాచిత్రంగా చెప్పవచ్చు.


Thursday, June 10, 2021

కన్యాశుల్కం లోని మణిప్రవాళ భాష

కన్యాశుల్కం లోని మణిప్రవాళ భాష
సాహితీమిత్రులారా !అనేక భాషల మిశ్రమంతో వ్రాసిన అంశాన్ని
మణిప్రవాళ శైలిలో ఉంది  అంటాము.
ఇది మన గురజాడవారి కన్యాశుల్కంలోని
కొన్ని విషయాలను చూచి గమనిద్దాం.


కన్యాశుల్కము ప్రథమాంకంలో
గిరీశం - యీ వ్యవహార మొహటి ఫైసలైంది.
            ఈ రాత్రికి మధురవాణికి సార్టింగ్
            విజిట్ యివ్వంది పోకూడదు.
      నీ సైటు నాడిలైటు
      నిన్ను మిన్న
       కానకున్న
       క్వైటు రెచడ్ ఫ్లైటు
       మూనులేని నైటు


బంట్రోతు -
ఫుల్లుమూను లైటటా
జాసమిన్ను వైటటా
మూను కన్న
మొల్ల కన్న
నీదు మోము బ్రైటటా
టా! టా!  టా!


పంచమాంకంలో
పూజారి - మా మధురవాణిమీద ఆశుకవిత్వం చెబుతాను
           రాణా, డైమండ్ రాణీ
       రాణా, యిస్పేటు రాణి రాణికళావ
       ఱ్ఱాణా, ఆఠీన్రాణీ
       రాణియనన్మధురవాణె, రాజులరాణి


దీనిలో ఎక్కువభాగం ఇంగ్లీషు పదాలను
తక్కువగా తెలుగు పదాలను వాడాడు.

Tuesday, June 8, 2021

రెండిటికి ఒకే సమాధానం

 రెండిటికి ఒకే సమాధానం
సాహితీమిత్రులారా!ఈ శ్లోకం చూడండి.
ఇందులోని రెండు ప్రశ్నలకు రెండు భాషలలో
ఒకే పదంగా సమాధానం చెప్పాలి.
చూడండి.

రాణస్యకియ ద్వక్త్రం నూపుర: కుత్ర వర్తతే
ఆంధ్రగీర్వాణభాషాభ్యా మేకమేవోత్తరం వద

1. రావణస్యకియ ద్వక్త్రం?
   (రావణునికి ముఖాలెన్ని?)
    - పది (తెలుగు సంఖ్యావాచకము)

2. నూపుర: కుత్ర వర్తతే?
   (అందె ఎక్కడుంటుంది?)
   - పది(పదమునందు)
     (పద్ అనే సంస్కృత పదానికి
      సప్తమీవిభక్తిలో ఏకవచనం - పది)


Sunday, June 6, 2021

అధర మధరమంటే ఆశకాదా విటానామ్

 అధర మధరమంటే ఆశకాదా విటానామ్
సాహితీమిత్రులారా!సంస్కృత తెలుగు భాషల మిశ్రమంతో చెప్పిన
మణిప్రవాళ పద్యాలు చూడండి-

అమర మమర మంటే ఆశకాదా కవీనాం
అశన మశనమంటే ఆశకాదా ద్విజానామ్
అమృత మమృతమంటే ఆశకాదా సురాణాం
అధర మధరమంటే ఆశకాదా విటానామ్


అమరమంటే కవులకు,
అశన(భోజన)మంటే బ్రాహ్మణులకు,
అమృతమంటే దేవతలకు,
అధరం అంటే విటులకు ఆశకాదా - అని భావం.

ముయ్యవే తలుపు సమ్యగి దానీం
తియ్యవే కుచత టో పరి వస్త్రమ్
ఇయ్యవే మధురబింబమివౌష్ఠం
చెయ్యవే రతిసుఖం మమ బాలే


క్రిందిపదాలకు అర్థాలు చూస్తే
వివరణ అవసరంలేదు చూడండి-

సమ్యక్ - బాగుగా, ఇదానీం - ఇప్పుడు,
కుచతటోపరి - స్తనాలపై భాగాన,
మధురబింబం - తియ్యని దొండపండు,
ఓష్ఠం - పెదవి, మమ - నాకు,
బాలే - బాలికా.


Friday, June 4, 2021

సంస్కృతంలో తెలుగు పదాలు

 సంస్కృతంలో తెలుగు పదాలు
సాహితీమిత్రులారా!ఈ శ్లోకం చూడండి చమత్కారం గమనించండి.

అంబలిద్వేషిణం వందే చింతకాయశుభప్రదమ్ 
                               (ఊరుపిండీ కృతాసురం)   - పాఠాంతరం
కూరగాయకృతత్రాసం పాలనేతిగవాంప్రియమ్

ఈ శ్లోకంలో 
అంబలిచింతకాయ - కూరగాయ - పాలనేతి - ఊరుపిండీ -అనే పదాలు
చూడగానే మన తెలుగు పదాలనిపిస్తాయి.
కాని కాదు
అందుకే దీన్ని ఆంధ్రభాషాభాసం అనే భాషాచిత్రంగా చెబుతారు.
మరి దీని అర్థం చూద్దాం-

బలిద్వేషిణం - బలిని ద్వేషించిన, అం - విష్ణువును,
వందే - నమస్కరిస్తాను,
చింతకాయ - తనను ధ్యానించువారికి, శుభప్రదమ్ - శుభములు ఇచ్చువాడు,
(ఊరు - తొడలపై, పిండీకృత - నాశనం చేయబడిన, అసురం - మధుకైటభ -
హిరణ్యకశ్యప మొదలైన రాక్షసులు కలవాడు)
కు - ఉరగాయ - చెడ్డ సర్పమునకు (కాళీయునికి),
కృతత్రాస - భయము కలిగించిన, గవాం పాలనే - గోరక్షణలో,
అతిప్రియం - ఎక్కువ మక్కువ ఉన్నవాడు.

మరి ఇవి తెలుగుపదాలు కాదని తెలిసిందికదా!