Thursday, May 4, 2017

పంజర బంధము


పంజర బంధము
సాహితీమిత్రులారా!


రాప్తాటి ఓబిరెడ్డిగారి
శ్రీనివాస చిత్రకావ్యంలోని
పంజరబంధం చూడండి-

సురుచిరవర తను వరదా
పరమాత్మా మిత్రభాస భవ్యాకారా
ఖర దైత్యహరణ సర్వా
మర సేవ్య సుశక్తి నోము స్మరణమొనర్తున్


పంజర బంధము-

మొదటి వరుస, మూడవ వరుస, ఐదవ వరుస
దిగువనుండి ప్రారంభించాలి 2,4 వరుసలు
పైనుండి ప్రారంభించాలి. మూడవ వరుసలో పైవైపున
ఒక అక్షరం ఎక్కువగా వ్రాసుకోవాలి            ర

                        వ     దా   హ   ణ   ర్తున్           
          సు    ప    త్య  స   న
               త      ర     దై   ర్వా  మొ
            ర    మా     ర   మ   ణ
          వ    త్మా   ఖ   ర   ర
             ర     మి     రా    సే   స్మ
              చి   త్ర    కా    వ్య ము
               రు   భా    వ్యా  సు  నో
           సు     స    భ      శ    క్తి


దీనిలో అడ్డముగా నాలుగవ వరుసలో
రమారమణ అని ఏడవ వసుసలో
చిత్రకావ్యము అని కూర్చడం జరిగింది.

No comments: