Sunday, May 28, 2017

ముక్తపదగ్రస్తఘటిత మధ్యవృత్తము


ముక్తపదగ్రస్తఘటిత మధ్యవృత్తము
సాహితీమిత్రులారా!శబ్దాలంకారాలలో ముక్తపదగ్రస్తము ఒకటి.
విడిచినపదమును మళ్ళీ తీసుకోవడం
అనే దాన్ని ముక్తపదగ్రస్తము అంటాము
ఉదాహరణ చూడండి-

పద్యం మధ్యలో ముక్తపదగ్రస్తము రావడం
ఈ ఉదాహరణలో చూడవచ్చు-

దులదులమించు కన్దొగలతోఁ గల తోరపుచందుమోముతో
దుల ఫణిగాఁగ మించు జడతోజడతో రుప క్రమంబుతోఁ
దొలఁకెడు వీక్షణాంచ దళితో దళతోడు నఖప్రభాళితో
తొలగకఁ గొల్చు కోపనలతో నలతొయ్యలి చాల లోలయై
                                                       (ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర విజయవిలాసము - 446)

ఇందులో ముక్తపదగ్రస్తము మధ్యలో కలదు గమనించండి-

దులదులమించు కన్దొగలతోఁ గల తోరపుచందుమోముతో
దుల ఫణిగాఁగ మించు జడతోజడతో రుప క్రమంబుతోఁ
దొలఁకెడు వీక్షణాంచ దళితో దళతోడు నఖప్రభాళితో
తొలగకఁ గొల్చు కోపనలతో నలతొయ్యలి చాల లోలయై

No comments: