Wednesday, May 31, 2017

గవాక్ష బంధము


గవాక్ష బంధము
సాహితీమిత్రులారా!

గవాక్ష బంధములో నిలువుగా
మధ్యవరుసలో కవిపేరు గాని
కావ్యం పేరుగాని వచ్చును.
లక్ష్మీసహస్రంలోని
గవాక్ష బంధము
చూడండి-

వే వేంకటవక్షోటన
దేవీ మాతా మహత్త్వదీప్తి నిఁక సుఖి
త్వావాసం బిడుమా నీ
శ్రీవాసాపాంగవినుతిఁ జేసితి జైజై

బంధము-

వే 
వేఙ్క
వక్షోదే
వీ మాతా హత్త్వదీ
ప్తి నిఁక సుఖిత్వావాసం బి
డుమా నీశ్రీవాసాపాం
గవినుతిఁ జే
సితి జై
జై

మధ్యలో వేంకటమఖి శ్రీనుతిజై - అని ఉన్నది.

No comments: