Friday, August 12, 2016

లోలే! బ్రూహి కపాలికామిని?


లోలే! బ్రూహి కపాలికామిని?


సాహితీమిత్రులారా!

చిలకపాటి వేంకటరామానుజశర్మ రచిత
రససంజీవనము - అను నాటకములోని నాందీ శ్లోకము.
ఇందులో లక్ష్మీ - పార్వతుల సంవాదము కలదు తిలకింపుడు.

లోలే! బ్రూహి కపాలికామిని? పితా క స్తే? పతి: పాథసాం
క: ప్రత్యేతి జలా దపత్యజననం? ప్రత్యేతి య: ప్రస్తరాత్!
ఇత్థం పర్వతసింధురాజతనయో రాకర్ణ్య వాక్చాతురీం
సస్మేరస్య హరే ర్హరస్య చ ముదో విఘ్నంతు విఘ్నంతు న:

పార్వతి - లోలే!
            - ఓ చంచలురాలా! (ఒక చోటైనై స్థిరంగా ఉండనిదానా!)
లక్ష్మి - కపాలికామిని బ్రూహి?
         - కపాలము చేత బట్టుకొని తిరుగువాని
            కామించినదానా !
            నన్నెందుకు పిలిచావు?
పార్వతి - పితా కస్తే?
            - నీకు తండ్రి ఎవ్వరు?
లక్ష్మి - పాథసాంపతి:
         - సముద్రరాజు
పార్వతి - క: ప్రత్యేతి జలా దపత్యజననం?
           - జలానికి పిల్లలు పడతారా ఎవరూ నమ్మరు?
లక్ష్మి - ప్రత్యేతి య: ప్రస్తరాత్!
         - చట్రాతివలన పిల్లలు పుట్టం విశ్వసనీయమేనా!

ఈ విథంగా గౌరీ శ్రీదేవుల వాక్చాతుర్యం విని
చిరునవ్వు నవ్వుతున్న హరిహరుల
మందస్మితములు(సంతోషములు)
మన విఘ్నాలను పోగొట్టునుగాక!


No comments: