Wednesday, January 25, 2017

ఖరపదముల్ భజింతురు జగంబున భక్తులు


ఖరపదముల్ భజింతురు జగంబున భక్తులు 
సాహితీమిత్రులారా!సమస్య -
ఖరపదముల్ భజింతురు జగంబున భక్తులు మోక్షసిద్ధికై


సింహాద్రి శ్రీరంగముగారి పూరణ -

నిరతము సత్యవాక్యముల నేవచియించుచు, ధర్మమార్గమున్
మరువక, జీవహింస యణు మాత్రమొనర్పక, జీవనంబు భం
గురమనియెంచి స్వార్థమును గోరక, అర్మిలి కల్గి, చంద్రశే
ఖరపదముల్ భజింతురు జగంబున భక్తులు  మోక్షసిద్ధికై


ఇందులో ఖరపదముల్(గాడిద పాదాలను)
అది మోక్షసిద్ధికి పట్టు కోవడం అనేది
సరైనదికాదుకదా కవి దాన్ని
చంద్రశేఖరపాదాలుగా
మార్చటంతో అర్థం సిద్ధించింది.

మీరునూ మరో రమ్యమైన భావనతో పూరించి పంపగలరు


No comments: