Friday, January 6, 2017

ఏకాక్షర నిఘంటువు - 33


ఏకాక్షర నిఘంటువు - 33సాహితీమిత్రులారా!
నిన్నటి తరువాయి ...........


అక్ - పోవు, ప్రాకు

అంశ్ - పంచి ఇచ్చుట

అగ్ - వీచు, పోవు

అంక్ - వంకరగా పోవుట, ముద్రవేయు, గుర్తు పెట్టు,
                   మలినముచేయు, పోవు

అప్ - ఉదకము(నీరు)

అచ్ - పోవు, కదలు, గౌరవించు, ప్రార్థించు

అంచ్ - పూజించు, వంగు , గౌరవించు, ప్రార్థించు, గొణుగు

అంజ్ - ప్రకాశించు, అభిషేకము చేయు, అలరించు, ప్రేరణ

అట్ - తిరుగు. సంచరించు

అణ్ - శ్వాసించు, జీవించు, ధ్వనించు

అత్ - నడచు, తిరుగుట, కట్టివేయు

అద్ - తిను, చంపు

అన్ - గాలిపీల్చు, కదలు, జీవించు, కాపాడుట,
                సంతోషపరచుట, తృప్తినొందుట,
               అనుగ్రహముచూపుట, దయచూపుట

No comments: