Wednesday, April 19, 2017

దీని భావమేదయా


దీని భావమేదయా
సాహితీమిత్రులారా!పొడుపు పద్యం 
విప్పగలరేమో చూడండి-

జన్మకాలమందు జన్మంచు పర్ణముల్
దలప పువ్వు పిందె ఫలము లేదు
మారుపర్ణమిడనిమరివృక్ష మేదయా
దీని భావమేమి? తిరుమలేశ!

జన్మకాలంలో పుట్టే ఆకులట
కాని పువ్వుగాని పిందెగాని ఫలముగాని లేనిదట
మారు ఆకువేయని మర్రివృక్షమట
ఏమిటదని కవి అడుగుతున్నాడు
విప్పండి-

సమాధానము - తాటిఆకుగొడుగు

No comments: