Sunday, April 16, 2017

శుకవాణీ! మాట లింకేటికిన్


శుకవాణీ! మాట లింకేటికిన్


సాహితీమిత్రులారా! శ్రీనాథుని సంవాద చాటువు -
"అరవిందానన! యెందు బోయెదవు? " 
"మత్ప్రాణేశు ప్రాసాద మం
దిర దేశంబున కో లతాంగి! " "బహుళాంధీభూత మార్గంబునన్
దిరుగ న్నీకిటు లొంటి గాదె? " 

"శుకవాణీ! మాట లింకేటికిన్,
మరు డాకర్ణ ధనుర్గుణాకలితుడై 

మా వెంటరా నొంటియే? "

ఒక పడుచుపిల్ల మరో పడుచుపిల్లకు 
మధ్యజరిగిన సంవాదపద్యమిది-


 ఒక పడుచు మరొక పడుచు పిల్లను- 
అరవిందానన! యెందు బోయెదవు?
ఎక్కడికి పోతున్నావు ? 

మరో పడుచుపిల్ల 
మత్ప్రాణేశు ప్రాసాద మం
దిర దేశంబున కో లతాంగి!
నా ప్రియతముని సౌధ ప్రాంతాలకు పోతున్నాను 


పడుచుపిల్ల -
బహుళాంధీభూత మార్గంబునన్
దిరుగ న్నీకిటు లొంటి గాదె?
 ఇంత చీకటిలో ఒంటరిగా పోతున్నావు, నీకు భయంలేదా?
 . 
మరో పడుచుపిల్ల-
శుకవాణీ! మాట లింకేటికిన్,
మరు డాకర్ణ ధనుర్గుణాకలితుడై 
మా వెంటరా నొంటియే? 
 ఒంటరిగానా? ఏంమాటలవి? ఆకర్ణాంతం సంధించిన 
వింటితో మన్మథుడు నా వెన్వెంటే నడచివస్తుండగా 
నేను ఒంటరి నెలా అవుతాను ?. 

అంటే మన్మథ తాపానికి తాళలేకనే నా ప్రియుని 
కలియడానికి వెళ్తున్పాను అని నర్మ గర్భంగా 
చెబుతున్నదీ పడుచుపిల్ల

No comments: