Saturday, April 15, 2017

ముప్పదియారులో అరువదిమూడు


ముప్పదియారులో అరువదిమూడు
సాహితీమిత్రులారా!ఈ పద్యం చూడండి-

అరయ ముప్పదియారు వయస్సు నందు
ఒనరనరువది మూడుగా నుండవలయు
అరయనరువది మూడు వయస్సు నందు
ఒనరముప్పదియారుగా నుండవలయు

ఈ పద్యంలో అరువదిమూడు ముప్పదియారు
తప్పమరొకటి కనిపించదు ముప్పది యారువయసులో
అరువదిమూడుగా ఉండాలట. అరువదిమూడువయసులో
ముప్పదియారుగా ఉండవలెనట ఎలా అంటే
36 సంఖ్య ఎడపెడ ముఖంగా ఉంటుంది.
అలాగే 63 సంఖ్య పరస్పరాభిముఖంగా ఉంటుంది.
అంటే  36 వయసులో ఉన్నవారు తమ దాంపత్య
జీవితంలో 3, 6 లాకాకుండా 6,3లా పరస్పరాభిముఖంగా
ఉండాలని. అలాగే 63 వయసులో పరస్పర అభిముఖులు
కాకుండా 3 - 6 లా పరస్పరానభిముఖులుగా ఉండాలని
కవి సంఖ్యా వైచిత్రితో చెబుతున్నాడు.

No comments: