Monday, June 27, 2016

అనుకరణ పద్యం


అనుకరణ పద్యం


సాహితీమిత్రులారా!

అల్లసాని పెద్దనను కృతి చేయమని చెప్పగా
 ఊరకే  కృతులు ఎలారాస్తారు అని
క్రింది పద్యం చెప్పాడు.

నిరుపహతి స్థలంబు రమణీప్రయదూతిక తెచ్చి యిచ్చు క
ప్పుర విడెమాత్మకింపయిన భోజన ముయ్యెల మంచ మొప్పు త
ప్పరయఁ రసజ్ఞు లూహఁ దెలియంగల లేఖక పాఠకోత్తముల్
దొరికినఁగాని యూరక కృతుల్ రచియింపు మటన్న శక్యమే

ఈ పద్యానికి అనుకరణ పద్యం ఒక కవి ఈవిధంగా చెప్పాడు.
పై పద్యం చంపకమాల అయితే ఇది సీసపద్యంలో ఉన్నది.

ఆంధ్ర ప్రబంధ సిద్ధాంత సంసిద్ధికి
       వలయు సాధనము లవశ్యములుగ
సంస్కృతాంధ్రోభయసత్కావ్య పఠనంబు
       వ్యాకరణజ్ఞతా వ్యాపకత్వ
మఖిల పురాణాగమాఖ్యాన కత్వంబు
       నై ఘంటికముల ఛందముల తెలివి
గ్రంథ సంప్రతు లవకాశమా యోగ్యంబు
       మేథా వివేక సమృద్ధిబుద్ధి
సుగుణ లేఖక పాఠక సుఖనివాస
రాజపాలన మృష్టాన్న భోజనములు
దైవతానుగ్రహముగల్గి తనరు నట్టి
విబుధుఁ డొనరించు కృతిని నిర్విఘ్నముగను

No comments: