Friday, June 17, 2016

సవ్రీడాత్త పరాభవో వన మృగ:


సవ్రీడాత్త పరాభవో వన మృగ:


సాహితీమిత్రులారా!

ఇది హనుమన్నాటకములో అంగద రాయబారములో
రావణ - అంగదులకు జరిగిన సంభాషణ శ్లోకం.

కస్తం వానర ?

రామరాజభవనే లోఖార్థ సంవాహక:

యాత: కుత్ర పురాగత స్సహనుమాన్ నిర్దగ్ధ లంకాపుర:?

బద్ధో రాక్షససూను నేతి కపిభి సంతర్జిత స్తాడిత:
సవ్రీడాత్త పరాభవో వన మృగ: కుత్తేతి నజ్జాయతే!

రావణుడు- వానరా నీవెవ్వడవు?
అంగదుడు - రామరాజు భవనంలో లేఖలందించువాడను.
రావణుడు - ఇదివరకు హనుమ అనువాడు వచ్చి లంకాపట్టణాన్ని 
                   కాల్చినవాడు ఇప్పుడెక్కడున్నాడు?
అంగదుడు - "రాక్షస బాలునిచేత కట్టబడిన బలహీనుడవు" - అని 
                    కొట్టి భయపెట్టగా ఆ కోతి సిగ్గుతో, అవమానంతో 
                    ఎక్కడకు పోయిందో ఏమో! తెలియదు!

No comments: