Wednesday, September 7, 2016

ఈశ్వరునే శరణంబు వేడెదన్ (పేరడీ)


ఈశ్వరునే శరణంబు వేడెదన్ (పేరడీ)


సాహితీమిత్రులారా!


గజేంద్రమోక్షణంలోని
పోతన పద్యం చూడండి.

ఎవ్వనిచే జనించు జగ, మెవ్వనిలోపల నుండు లీనమై
యెవ్వనియందు డిందుఁ బరమేశ్వరుఁడెవ్వఁడు మూలకారణం
బెవ్వఁ డనాదిమధ్యలయుఁడెవ్వఁడు సర్వముఁదానయైన వాఁ
డెవ్వడు వాని నాత్మభవు నీశ్వరు నే శరణంబు వేఁడెదన్
                                            (శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతము - 8-73)

గజేంద్రుడు ప్రాణంకోసం ఆర్తనాదం చేస్తే
బంకుపల్లి పార్వతీశ్వర శాస్త్రిగారు ఋణం కోసం
ఆర్తనాదం చేశాడు(పేరడీలో)

ఎవ్వనిచే జనించు ధనమెవ్వనిగీమున నుండు పైడియై
ఎవ్వనియందుడిందు కరువేశ్వరుడెవ్వడు మూల బొక్కసం
బెవ్వడనాధ మధ్యలయుడెవ్వడు పైకముతానెయైనవా
డెవ్వడు వాని నర్థధవు నీశ్వరు నేను ఋణంబువేడెదన్
                                              (ఆంధ్రజ్యోతివారపత్రిక 23-4-1982)

No comments: