Monday, June 19, 2017

పొడుపు పద్యాలు


పొడుపు పద్యాలు
సాహితీమిత్రులారా!ఈ పొడుపు పద్యాలను చూడండి-
వీటికి రెంటికి సమాధానం ఒకటే
విచ్చండి-

ఎద్దునెక్కి తిరుగు నీశ్వరుండునుగాడు
నలుమొగములుగలవు నలువగాడు
గర్భయుగము నెగడి కడుమ్రింగుధాన్యంబు
దీని భావమేమి? తిరుమలేశ!


నాగరికుడు సజ్జనకులోద్భవుండు
నీశుమాట్కి నెద్దునెక్కితిరుగు
ధరణి నిరుమొగముల ధాన్యాదులనుమ్రింగు
దీని భావమేమి? తిరుమలేశ!

సమాధానము - గోనె(సంచి)

No comments: