Saturday, July 2, 2016

శ్రీ స్తనకుంకుమద్రవ నిషిక్త ....


శ్రీ స్తనకుంకుమద్రవ నిషిక్త ....


సాహితీమిత్రులారా!పద్యంలోని అనేక చరణాల్లో ఒకే సమాసం కూర్చటం
ఏకసమాస చిత్రం అనబడుతుంది.
నృసింహపురాణంలో ఎర్రన కూర్చిన
ఈ పద్యం దీనికి
ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు.

శ్రీ స్తనకుంకుమద్రవ నిషిక్త భుజాంతరభాగ విస్ఫుర
త్కౌస్తుభరత్ననూత్నరుచిర గర్వితనాభిసరోజసౌరభ
ప్రస్తుత మత్తభృంగ రవరాగరసోల్బణ భోగి భోగత
ల్పాస్తరణుం దలంచు సుకృతాత్ము లపాస్త సమస్త కల్మషుల్
                 (నృసింహపురాణము - 2- 37)
ఇందులో
శ్రీ స్తనకుంకుమద్రవ నిషిక్త భుజాంతరభాగ విస్ఫుర
త్కౌస్తుభరత్ననూత్నరుచిర గర్వితనాభిసరోజసౌరభ
ప్రస్తుత మత్తభృంగ రవరాగరసోల్బణ భోగి భోగత
ల్పాస్తరణుం దలంచు
                               వరకు ఒకే సమాసం
 కావున
ఇది ఏకసమాసచిత్రం

No comments: