Sunday, May 1, 2022

శివకర్ణామృతంలోని ఏకాక్షరి

 శివకర్ణామృతంలోని ఏకాక్షరి
సాహితీమిత్రులారా!

భరద్వాజమునికృత శివకర్ణామృతంలోని

మూడవభాగంలో 32వ శ్లోకం 

ఏకాక్షరి - త అనే హల్లుతో కూర్చబడింది


తతాతీతి తతాతైత తాతతాత - తతోతతిః

తాతితాం తాంత తుత్తాతాం తాం తాం తత్తా తతే తతాత్


వాయువును అతిక్రమించు ఆకాశస్వరూపం కలవాడా

నీ వాద్యం నుండి తాతతాత తతోతతి తాతితాంతాం 

తతుత్తా తాతాం అను మృదంగాది ధ్వనులు 

విస్తృతములై ఒప్పుచున్నవి - అని భావం

No comments: