Saturday, December 25, 2021

నా మగని పేరేమి?

 నా మగని పేరేమి?
సాహితీమిత్రులారా!ఒక అమ్మాయిని భర్తపేరు అడగ్గా 

ఈ విధంగా చెప్పి మగనిపేరు మీరే చెప్పమంది

అరవిందానన, నీమనోహరుని పేరారూఢిగాఁ బల్కుమా

మరుఁడున్, దామరసంబు, కాంచనము, భూమ్యాకాశమున్, గేశమున్, 

గరిమన్ మారుతపుత్ర, చంద్రులను, వేడ్కన్ మూఁడు వర్ణం

బులన్,

బరగన్ వ్రాసిన మధ్యవర్ణములు. మత్ప్రాణేశ్వరుండ

య్యెడిన్


దీనిప్రకారం ఆమె భర్తపేరేమో చెప్పండి.


No comments: