Monday, December 25, 2017

ఏకావృత చిత్రమ్


ఏకావృత చిత్రమ్
సాహితీమిత్రులారా!అంతర్లాపికల్లో ప్రత్యుత్తర పదానికి అర్థం
చెప్పే సమయంలో ఆ సమాధానపదం
ఒకసారి ఆవృత్తము(మరల చెప్పుట) చేసినచో
అది ఏకావృత్త చిత్రం అవుతుంది

అంటే మొదట కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానంగా
ఉన్న ఉత్తరపదాన్ని కొన్ని పదాలుగా విభజించి
చెప్పుకొని ప్రత్యుత్తరపదమును మరల ఒకసారి
ఆవర్తనం చేసి, మరోవిధంగా పదవిభాగం చేసి
మిగిలిన ప్రశ్నలకు క్రమంగా సామాధానాన్ని
సంపాదించి, చూసినచో అది ఏకావృత చిత్రం.
దీనిలో పదవిభాగం రెండు మార్లు జరిగినా ఆవృత్తి
ఒకసారే జరగడం వలన దీనికి ఆ పేరు వచ్చింది.

కాం రాజా పాతి? కా హన్తి రూపం? కీదృ క్చ పక్కణః?
బలౌఘః కీదృశో రాజ్ఞాం? "కుంజరాశ్వకులాకులః"

సమాధానం-
కుంజరాశ్వకులా కులః
(కుమ్, జరా - శ్వకుల - అకులః
కులజర - అశ్వ-కుల-ఆకులః)

1. కాం రాజా పాతి?
    రాజు దేనిని రక్షించును?
   - కుమ్ (భూమిని)

2. కా హన్తి రూపం?
   రూపము(అందాన్ని)ను నాశనం చేసేది ఏది?
   - జరా (ముసలితనం)

3. కీదృక్చ పక్కణః?
   ఆటవికుల పల్లె(పక్కణః) ఎలాఉంటుంది?
   - శ్వకుల - ఆకులః(కుక్కల గుంపుచే వ్యాప్తమై ఉండును)

4. బలౌఘః కీదృశో రాజ్ఞాం?
    రాజు బలసమూహం ఎలాంటిది?
   - కుంజరాశ్వకులాకులః
    (ఏనుగుల గుఱ్ఱముల సమూహముచే వ్యాప్తమై ఉండును)


No comments: