Wednesday, July 19, 2017

పంచవిధ సరసిజ వృత్తము


పంచవిధ సరసిజ వృత్తము
సాహితీమిత్రులారా!


ఎఱగుడిపాటి వేంకటకవి కృత
విష్ణుమాయా విలాసములోని
ప్రథమాశ్వాసము 231వ పద్యం.
ఇందులో రెండు కందపద్యములు,
నీలోత్పలమాల, మణిగణనికరము
అనే నాలుగు పద్యాలను గర్భితంగా
కూర్చబడింది.

శ్రీలక్ష్మీ శా! శ్రీకర చేలా! సితకరజితముఖ చిరతర కరుణా!
ఫాలాక్షాప్తా! పాండవపాలా పతగవరగమన భవభయహరణా
సాలంకారా! సద్గుణజాలా! సతతశుభవిభవ సరసిజచరణా!
శైలోద్ధారా! సత్యవిశాలా! శతమఖసతపదసరసవితరణా!

గర్భిత మొదటి కందము-
శ్రీలక్ష్మీ శా! శ్రీకర 
చేలా! సితకరజితముఖ చిరతర కరుణా!
ఫాలాక్షాప్తా! పాండవ
పాలా పతగవరగమన భవభయహరణా

గర్భిత రెండవ కందము-
సాలంకారా! సద్గుణ
జాలా! సతతశుభవిభవ సరసిజచరణా!
శైలోద్ధారా! సత్యవి
శాలా! శతమఖసతపదసరసవితరణా!

గర్భిత నీలోత్పల మాల వృత్తము-
శ్రీలక్ష్మీ శా! శ్రీకర చేలా! 
ఫాలాక్షాప్తా! పాండవపాలా 
సాలంకారా! సద్గుణజాలా! 
శైలోద్ధారా! సత్యవిశాలా! 

గర్భిత మణిగణనికరము-
సితకరజితముఖ చిరతర కరుణా! 
పతగవరగమన భవభయహరణా
సతతశుభవిభవ సరసిజచరణా!
శతమఖసతపదసరసవితరణా!
No comments: