Monday, July 10, 2017

నవరస నవరత్న కలిత సీసము


నవరస నవరత్న కలిత సీసము
సాహితీమిత్రులారా!

కావ్యాలంకార సంగ్రహంలోని
ఈ పద్యం చూడండి-
నవరసములు నవరత్నముల రంగులతో
రత్నముల ఆకారం దాల్చి నరసభూపాలుని
భవనంలో ఉన్నవనే తాత్పర్యం గల సీసపద్యం ఇది-

మరకతానీక దంభమున శృంగారంబు
        హాస్యంబు ముక్తాఫలౌఘరుచులఁ
గరుణ విద్రుమవర్ణగౌరవచ్ఛలమున
        రౌద్రంబు కురువిందరత్నకలన
వీరంబు గోమేధికారోపితస్ఫూర్తి
        భయము వైదూర్యశోభామిషమున
బీభత్స మింద్రనీలాభాగుణంబున
        శాంతి నిర్మలహిరకాంతిగతుల
నద్భుతము పుష్యరాగరాగాపదేశ
విలసతంబున పాకారవృత్తిఁగాంచి
నవరసంబులు వొల్పు నీభవనవీథిఁ
బ్రబల; సుబలనృసింహ! యోబయనృసింహ
                                           (కావ్యాలంకా సంగ్రహము - 3- 154)


శృంగారము - మరకతము - నల్లకలువరంగుకలది
హాస్యము - ముత్యము - తెల్లనిది
కరుణ - పవడము - గాఢమైన ఎరుపురంగు కలది
రౌద్రము - కురువింద రత్నము - లేతఎరురంగుకలది
వీరము - గోమేధికము - గౌరవర్ణము కలది
భయము - వైఢూర్యము - ధూమ్రవర్ణము కలది
బీభత్సము - నీలము - నల్లనిది
శాంతము - హీరము - స్పటికవర్ణము కలది
అద్భుతము - పుష్యరాగము - పసుపుపచ్చనిది

ఈ విధంగా నవరసాలను నవరత్నాలను కలిపారు


No comments: