Monday, September 28, 2020

కొమ్ములు - వట్రువసుడుల పద్యం

 కొమ్ములు - వట్రువసుడుల పద్యంసాహితీమిత్రులారా!మనం క్రితం తలకట్లు, గుడులు, కొమ్ములు, ఏత్వాలు,

ఐత్వాలతో మాత్రమే కూర్చిన పద్యలను చూచినాము.

ఇపుడు కొమ్ములు - వట్రువసుడుల పద్యం చూద్దాం.

ఇది విక్రాల శేషాచార్యులవారి

శ్రీవేంకటేశ్వర చిత్రరత్నాకరములోనిది.


శుక్రుఁడు శుక్రుఁడు నుగ్రుఁడు శుభుఁడు గుహుఁడు

మునులు గురుఁడును సుగుణు లున్ముదులు బుధులు

సుధులు గురువులు పుణ్యులు శ్రుతులు సుతులు

కృతులు నుతులు నుడువుదురు కృష్ణు ధృష్ణు


(ఉన్ముదులు - పుట్టిన సంతోషంగలవారు,

సుతులు - పుత్రులైన బ్రహ్మ, మన్మథులు)


No comments: