Tuesday, February 25, 2020

తలకట్లు గల సర్వలఘు నిరోష్ఠ్య గీతము


తలకట్లు గల సర్వలఘు నిరోష్ఠ్య గీతము

సాహితీమిత్రులారా!

నంబెరుమాళ్ళ పురుషకారి కేశవయ్య గారి
నిరోష్ఠ్య ఉత్తర రామాయణము
దాశరథి చరిత్రలో నాలుగవ ఆశ్వాసంలో
ఖ, ఙ, ఞ, ట ణ అనే అక్షరాలు లేకుండా
అన్నీ తలకట్లు గల అక్షరాలతో అన్నీ లఘువులతో
సర్వలఘులు కలిగి పెదిమలతో పలుకకుండా కూర్చబడినది
ఈ గీతపద్యం  గమనించండి -

దయఁగనర ఘనదశరథతనయ! సనయ!
గగనచరరథ! దశశతకరశశధర
నయన! సతతసరస! నతనగచరచయ!
తతదరహరద! దశగళదళన సదయ!
                                                                (దాశరథి చరిత్ర - 4 - 15)

ఇందులో పై చెప్పిన ఖ, ఙ, ఞ, ట, ణ లను వాడలేదు
అన్నీ తలకట్లే ఉన్నాయి.
అన్నీ లఘువులే ఉన్నాయి.
ఇవేవీ పెదవితో పలుకబడవు గమనించండి.

1 comment:

RayRam said...

Excellent. Beauty of telugu language