Monday, November 28, 2022

ఘంటాశతావధానం

 ఘంటాశతావధానం

సాహితీమిత్రులారా!


శతఘంటావధానం అంటె ఒక గంటలో

నూరు శ్లోకాలను ఆశువుగా చెప్పడం

ఇది జరిగిన సంఘటన గురించి చెప్పిన విషయం-

బాలసరస్వతి_

   శ్రీమాన్ తిరుమల బుక్కపత్తనం

       _*శ్రీనివాసాచార్యులవారు*_

           *ఘంటాశతావధానం*

           అంశం:వజ్రనాభచరితం

      స్థలం:గ్రంథాలయం,ప్రొద్దుటూరు

                   తేది 08-9-1901

                    సభాధ్యక్షులు  సి.సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ బి.ఎ;బి.ఎల్

                 డిస్ట్రిక్ట్ మున్సిఫ్

                         .....

విశిష్ట అతిథి:ధన్నవాడరాఘవాచార్య

సంస్కృతపాఠశాలా ప్రధానోపాధ్యాయ

                      .....

ప్రారంభం--

శ్లో.అస్తిపురీ సురనగరీ

       పరిహాసకరీ గరీయసీ విభవై,

       వజ్రపురీతి ప్రథితా

       ధరాతరుణ్యా విభూషణం కిమపి.

         ...    ....   ....    ....   ....    ...

         ...    ....    ....    .....     .....

ముగింపు---

   శ్లో.ఇతిచతురతానాం- ప్రొద్దుటూరు స్థితానాం

          సదసి సపది దత్తం- కించిదాలంబ్యవృత్తం,

          శతమతనుత పద్యా- న్యేకఘంటాంతరాళే

           నిపుణఫణితి సాంద్ర- శ్శ్రీనివాసః కవీన్రః.

 సమ్పూర్ణమిదమనుష్టుప్ సంఖ్యాయా

        శతసంఖ్యాకశ్లోక ఘటితం

           *వజ్రనాభఘంటాశతమ్*

                           .....

 BrahmaSri Srinivasa chaetulu, Pandit  of  ATMKUR SAMSTHA NAM, 

NijamsDominions known as BALASARASTI and GHANTA SATA  PADYA GRANDHA NIRMATA  was pleased to under-

take  to compose  a  hundred Stanzas  in  an  hour, and  at a Meeting of the Elite Productie On  8th September 1901 in the Reading room, he  composed Extempore   in  elegant  and scholarly  Sanskrit in the Arya- metre the stipulated number of Slokam that was  proposed  by Audience. It was a rare intellectual treat :and it gives me much pleasure  to announce the fact.

     C.Subramanya Aiyar B.A,B.L;

                         District Munsiff,

                                  Proddutur.

             President,reading room,

                                    Proddutur.

                         ______

ప్రొద్దుటూరునగరస్థ  సంస్కృత  పాఠ శాలా ప్రధానోపాధ్యాయ శ్రీమద్ధన్నవాడ

రాఘవాచార్య విరచితౌ ప్రశంసాశ్లోకౌ.

శ్లో.శ్రీశైలవంశ కలశోదధి పూర్ణచన్ద్ర

   శ్శ్రీవాసదేశికమణిర్విబుధాగ్రగణ్యః,

   శ్రీప్రొద్దుటూరునగరేవిదుషాంసమాజే

   ఘంటాశతం వ్యరచయ న్నిరవద్య

                                         పద్యమ్.

శ్లో.ప్రచురరసవికాసా-సాధ్వలంకారవృత్తి

స్సురుచిరసమరీతి-సద్గుణాక్రాన్తమూర్తిః,

విషయభృశమనోజ్ఞా-లాల్యతేమౌళినాసౌ

కృతిరఖిలసుదృగ్భి-ర్మల్లికామాలికేవ.

                         -------

  చెన్నపురీ మధ్య విద్యోతమానాయాం  ఆనందముద్రాక్షరశాలాయాం

    సమ్ముద్ర్య ప్రకాశితా విజయతాం  శోభకృద్వైశాఖ శు.పంచమి.

       మద్రాసు లైబ్రరిలో పూర్తిగా నకలు  చేసుకున్నవారు,

           ప్రస్తుతం సమర్పించినవారు:

           వైద్యంవేంకటేశ్వరాచార్యులు

1 comment:

18led5h66s said...

The bonus is calculated in your deposits so you can to|you presumably can} just add the money to your account and hold it secure there till 카지노사이트 the bonus helps you to methods to|learn to} win more typically. It's the only and most secure way to learn the variations between the betting techniques I'm going to highlight within the final chapter of this guide. Always choose online on line casino sites licensed by the United Kingdom Gambling Commission or the Malta Gaming Authority .