Saturday, August 15, 2020

కాఫీ దండకం

 కాఫీ దండకం
సాహితీమిత్రులారా!


కాఫీ మీద పాతదండకాలు ఉన్నాయి

కానీ ఇది క్రొత్త దండకం జొన్నవిత్తులవారు

వ్రాశారు మరియు ఆలపించారు మిథునం చిత్రంలో

దాన్ని మీరు ఇక్కడ ఆస్వాదించండి-


No comments: