Sunday, November 13, 2016

కాకాననదేదేవివిసాసాహహభూభూ


కాకాననదేదేవివిసాసాహహభూభూ
సాహితీమిత్రులారా!
ఒక పద్యంలో గాని శ్లోకంలో గాని వచ్చిన
అక్షరమే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆవృతమైతే దాన్ని
(అక్షరావళి) ఆవళిచిత్రం అంటారు.
దీనికి సంబంధించిన ఒక ఉదాహరణ చూడండి-

కాకాననదేదేవివిసాసాహహభూభూ
రారాదదరా రామమనానామమ హేహే
యాయా మమ ఖేఖేదదనానాఘఘనానా
త్వంత్వంగగదాదావవనీనీతతమామా

కాక - కాకాసురునికి, అననదే- రక్షణనిచ్చినదానా,
భూభూ: - భూమినుండి పుట్టినదానా,
నామమహేహే- నామ నమస్కారమందు,
మహా - గొప్పనైన, ఈ హే - అభిలాషగలదానా,
అంగ దేవి - ఓ సీతాదేవీ, నిపాపా - నిర్దోషురాలవు,
అదరా - భయములేనిదానవు,
రామ మనా: - రాముని యందే మనస్సుగలదానావు,
ఖే - అంత:కరణమందు, ఖేదద - దు:ఖముకలిగించు,
నానా అఘ - పలుపాపములచే,
ఘన - దుర్భరులైనవారిని, అనా - రక్షించుదానవు,
గద అదౌ - రోగాలయందు, అవనీ - జనులగాపాడుదానవు,
నీత - తొలగించబడిన, తమా - తమోగుణముగలదానవై,
త్వంతు - నీవు మాత్రం, మమ ఆరాత్ - నాకుదూరంగా,
మాయాయా: - వెళ్ళకుమా.

No comments: