Thursday, August 18, 2016

మహిళా మధ్యమున బోలు మానవనాథా!


మహిళా మధ్యమున బోలు మానవనాథా!


సాహితీమిత్రులారా!


ఈ పద్యం చూడండి.

అహహా! దాని పిరుందులు
రహి నెన్నగ దానిబోలు రభసంబెసగున్
మహిళా మధ్యం బెన్నగ
మహి ళా మధ్యమున బోలు మానవనాథా!
              (నానార్థగాంభీర్యచమత్కారిక - పుట. 36)

ఓ రాజా! హాశ్చర్యం ఆ స్త్రీ పిరుదులు సొగసుచేత
ఎన్నగా - ద - అనే అక్షరమును పోలును.
( హాశ్చర్యం ఆ స్త్రీ యొక్క పిరుదులు లెస్సగా
ఏనుగును పోలును అనగా
ఏనుగు కుంభస్థలం వలె ఉన్నవని)
ఆ స్త్రీ నడుము ఎన్నగా భూమియందు - ళా - అనే అక్షరం
యొక్క మధ్య ప్రదేశం వలె ఉన్నదని తాత్పర్యం.

No comments: