Sunday, August 28, 2016

కంఠముగాని కంఠమేది?


కంఠముగాని కంఠమేది?


సాహితీమిత్రులారా!

ఈ పొడుపు పద్యం చూడండి.

వనముగానటువంటి వనమేదియగుచుండు?
శత్రువుగానట్టి శత్రువెవఁడు?
కరముగానటువంటి కరమేదియగుచుండు?
కారముగానట్టి కారమేది?
కలముగానటువంటి కలమేదియగుచుండు?
దేహమ్ముగానట్టి దేహమేది?
నరుఁడుగానటువంటి నరుఁడెవ్వఁడగుచుండు?
మానమ్ముగానట్టి మానమేది?
ధర్మమచ్చముగాగానట్టి ధర్మమేది?
కంఠమచ్చముగానట్టి కంఠమేది?
మెప్పుగా నుత్తరమ్ములు చెప్పవలయు
దేవ శ్రీవేంకటేశ! పద్మావతీశ!

                                    (శ్రీవేంకటేశ సారస్వత వినోదిని పుట. 114)

పద్యం చూచూరుకదా విడుపుకు ఆలోచన మొదలు పెట్టండి.

1. వనముగాని వనము - ఉపవనము(తోఁట)
2. శత్రువుగాని శత్రువు - అజాతశత్రువు(ధర్మరాజు)
3. కరముగానికరము - కనికరము (దయ)
4. కారముగానికారము - ధిక్కారము (తిరస్కారము)
5. కలముగానికలము - కలకలము (పెద్దధ్వని)
6. దేహముగానిదేహము - సందేహము (సంశయము)
7. నరుఁడుగానినరుఁడు - ఔశీనరుఁడు (శిబిచక్రవర్తి)
8. మానముగానిమానము - సమానము(తుల్యము)
9. ధర్మముగానిధర్మము - కాలధర్మము (మరణము)
10. కంఠముగానికంఠము - క్షీరకంఠము (శిశువు)

No comments: