Wednesday, April 26, 2017

సర్వలఘు చిత్రం


సర్వలఘు చిత్రం
సాహితీమిత్రులారా!

అష్టకాల నృసింహరామశర్మగారి
పురుషోత్తముడు కృతినుండి-
సర్వ (అన్ని) లఘువులతో కూర్చిన
పద్యం సర్వలఘు చిత్రం

కరకమల కమలధర! కటిఘటిత మణినికర
         ఉదరతటిజలజధర! ఉరగశయన
అసురహర! అఘహరణ! అఘహరణ నదిచరణ!
         కృతశరధి దమనపథ! కితవ వినుత!
గజవదన! నుతచరిత! గజవరద! బల సమిత!
          సుజనహృదివసితముద! సుమహితయశ
నళినభవ గిరిశనుత! నతజనత సుఖద! హరి!
          దశవదనకుహరణ! దశరథ సుత!
కనక కుధరవసిత! కనకవసనధర!
గరుడ గమన! నిగమ గణిత చరిత!
సకల భువన భరణ! సన కవినుత చరణ!
కుమతి వినుత! సుమతి కులవితరణ
                                                                         (పురుషోత్తముడు - 3 - 385)

ఈ సీసములోని ప్రత్యేకతలు గమనించండి-
ఇందులో ప్రతి ఇంద్రగణము 5 లఘువులతో
కూర్చబడినది

No comments: