Tuesday, April 17, 2018

నాదు నామ మేమి నాణ్యకాడ


నాదు నామ మేమి నాణ్యకాడ
సాహితీమిత్రులారా!


ఈ పొడుపుకథను
విప్పండి

1. కుడువ కూడు లేక కుములు చుండుటదేల?
    కట్ట బట్ట లేక కలుగుటేల?
    నన్ను కల్గి యుండు మన్నీ సమకూరు
    నాదు నామ మేమి నాణ్యకాడ?


సమాధానం - విద్య


2. కుమ్మరి కుప్పయ్య,
    పత్తి పాపయ్య,
    ఆముదాల అప్పయ్య,
    ఏకమైనారు
    ఏమిటో చెప్పండి?సమాధానం - ప్రమిద

No comments: