Thursday, September 6, 2018

శాంతుడు, దాంతుడు అనగానేమి?


శాంతుడు, దాంతుడు అనగానేమి?
సాహితీమిత్రులారా!ఈ పొడుపు పద్యం
విచ్చండి-

దశబలుండెవ్వండు దశహయుఁడెవ్వండు?
                            వేఱర్థములనేవి వేంకటేశ?
దశహస్తుఁడెవ్వండు దశముఖుఁడెవ్వండు?
                            వేఱర్థములనేవి వేంకటేశ?
శాంతుఁడెవ్వండౌను  దాంతుఁడెవ్వండౌను?
                             వేఱర్థములనేవి వేంకటేశ?
పంచమంగళమేది పంచభద్రమ్మేది?
                             వేఱర్థములనేవి వేంకటేశ?
శంఖసక్రధరా! గుహాశయమదేది?
శరధిశయనా! యికగృహాశయయదేది?
మెప్పుగా నుత్తరమ్ములు చెప్పవలయు
దేవ! శ్రీవేంకటేశ! పద్మావతీశ!

సమాధానాలు-

1. దశబలుడు - బుద్ధుడు

2. దశహయుడు - చంద్రుడు

3. దశహస్తుడు - శివుడు

4. దశముఖుడు - రావణుడు

5. శాంతుడు - అంతరింద్రియ నిగ్రహముగలవాడు

6. దాంతుడు - బహిరింద్రియ నిగ్రహముగలవాడు

7. పంచభద్రము - 5 మంచి లక్షణాలుగల గుఱ్ఱము

8. పంచమంగళము - 5 మంచి లక్షణాలుగల యేనుగు

9. గుహాశయము - సింహము(గుహలో నిద్రించేది)

10. గృహాశయ - తమలపాకుతీగ(ఇంటిలోవలె నీడనాశించేది)

No comments: