Friday, December 15, 2017

కానలుకావు శైలములుకావు పయోధులుకావు భారముల్


కానలుకావు శైలములుకావు పయోధులుకావు భారముల్
సాహితీమిత్రులారా!


సమస్య-
కానలుకావు శైలములుకావు పయోధులుకావు భారముల్

గృహలక్ష్మి మాసపత్రికలో వచ్చిన కొన్ని పూరణలు- 

మానవతీలలామ పతిమన్ననలందక సౌధసీమలం
దానువసించుచున్, బహువిధమ్ముల సౌఖ్యము లొందుచు న్న గా
నీ, నిఖిలమ్ము భారమగు నిక్కము ప్రేముడిజూపునాథుతో
కానలుకావు శైలములుకావు పయోధులుకావు భారముల్
                                                                                            - సామవేదం సీతారామమ్మ


దీనజనావనంబె నిజదీక్షగఁగైకొని మానసంబునన్
మానితకీర్తి సంపదల మక్కువసేయక కార్యశీలుడై
పూనిక నెల్లదేశములు పొందుగఁగ్రుమ్మరు కర్మయోగికిన్
కానలుకావు శైలములుకావు పయోధులుకావు భారముల్
                                                                                                   - కనుపర్తి వరలక్షుమ్మ 

పూని, సమస్త భూతహితమున్మది గోరుచు, స్వార్థలాభమున్
మానుచు, సత్యధర్మముల మానసమందున నిల్పి, ద్వేష మున్ 
గానక, కర్మనిష్ఠను జగద్ధితకార్యము జేయువారికిన్
కానలుకావు శైలములుకావు పయోధులుకావు భారముల్
                                                                                              - దేశిరాజు భారతీదేవి

(1931 జులై, గృహలక్ష్మి మాసపత్రిక నుండి)

No comments: