Saturday, August 12, 2017

ఒకరి కొకరు ఘనులు గారె


ఒకరి కొకరు ఘనులు గారె
సాహితీమిత్రులారా!
ఈ గూఢచిత్రపద్యం చూడండి-

అతఁడు నందికేశ్వరావతార మతండు
పుత్రకుండు భోగి భూషణునకు
శౌరి మూఁడవ యవతార మాతండ; సా
క్షాత్తు నొకరి కొకరు ఘనులుగారె


నందికేశ్వరాతారము - ఎద్దు
భోగి భూషణుడు - శివుడు
శివుని పుత్రుడు - కుక్క(భైరవుడు)
శౌరి మూడవ అవతారం - పంది(వరాహము)

No comments: