Tuesday, June 7, 2022

సర్వస్వరాక్షర చిత్రం

 సర్వస్వరాక్షర చిత్రం
సాహితీమిత్రులారా!శ్రీహరిద్వాదశాక్షరీ స్తోత్రం అనే

చిత్రకావ్యాన్ని స్వామీ శ్రీలక్ష్మణశాస్త్రి గారు 

కూర్చారు. దీనిలో మొదట అన్ని అచ్చులతో 

ఒక శ్లోకాన్ని ఈ విధంగా కూర్చారు 

దీన్నే సర్వస్వరాక్షరచిత్రం అంటున్నాం

గమనించగలరు-


హో త్మేష్టా సా తి విదిత శో భువనపా

దగ్రోజా రోకృతపురుతపా ధితవలః

శ్వయౌంకా మితిపదసుధా ర్వసమభా,

జనా అంహో సా జః క్షిపతు బహుదూరం హి భవతామ్


ఇందులో మొత్తం 12 అచ్చును ఉపయోగించారు.

ఈ విధంగానే  ప్రతి శ్లోకంలో

క - మొదలు హ - వరకు అన్ని హల్లులకు ఈ 12 అచ్చులను ఉపయోగించి శ్లోకాలను కూర్చారు

No comments: