Friday, June 17, 2022

గోపురబంధం

 గోపురబంధం
సాహితీమిత్రులారా!

నాదెళ్ళ పురుషోత్తమకవి కృత

చిత్రకందపద్యరత్నాకరం - లోని

గోపురబంధం చూడండి-


రామా మహితా మనమున

నీమంబును గొని తలంతు నినుఁగను గతి నీ

నామమునె యనుదు మనుపవె

ప్రేమ న్సతతంబు మీకు భృత్యుండ గదా


గోపురబంధం-No comments: