Tuesday, June 28, 2022

కంద గర్భ తేటగీతి

 కంద గర్భ తేటగీతి
సాహితీమిత్రులారా!ఆచార్య వి.యల్.యస్. భీమశంకరం గారి

రసస్రువు వేము వంశ గాధావళి నుండి

కంద గర్భ తేటగీతి-


తేటగీతిలో కందపద్యం ఇమిడి ఉన్న పద్యం


గురుని ఋణమెట్లు తీర్తును కరుణ నతడు

నాకొమరుని కాకతి పృతనావరు సభ 

బలి పశువును భూవరుని ప్రపత్తి గొనుచు

విడివడగను చేసెన్ గదా వింత గాదె


దీనిలోని కందపద్యం-

గురుని ఋణమెట్లు తీర్తును కరుణ నతడు

నాకొమరుని కాకతి పృతనావరు సభ 

బలి పశువును భూవరుని ప్రపత్తి గొనుచు

విడివడగను చేసెన్ గదా వింత గాదెగురుని ఋణమెట్లు తీర్తును 

కరుణ నతడు నాకొమరుని కాకతి పృతనా

వరు సభ బలి పశువును భూ

వరుని ప్రపత్తి గొనుచు విడివడగను చేసెన్ 


No comments: