Saturday, March 19, 2022

ఏకసమాస పద్యం

 ఏకసమాస పద్యం
సాహితీమిత్రులారా!పద్యంలోని అనేక చరణాల్లో ఒకే సమాసం కూర్చటం

ఏకసమాస చిత్రం అనబడుతుంది.

నృసింహపురాణంలో ఎర్రన కూర్చిన

ఈ పద్యం దీనికి

ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు.


శ్రీ స్తనకుంకుమద్రవ నిషిక్త భుజాంతరభాగ విస్ఫుర

త్కౌస్తుభరత్ననూత్నరుచిర గర్వితనాభిసరోజసౌరభ

ప్రస్తుత మత్తభృంగ రవరాగరసోల్బణ భోగి భోగత

ల్పాస్తరణుం దలంచు సుకృతాత్ము లపాస్త సమస్త కల్మషుల్

                                                                                            (నృసింహపురాణము - 2- 37)

ఇందులో

శ్రీ స్తనకుంకుమద్రవ నిషిక్త భుజాంతరభాగ విస్ఫుర

త్కౌస్తుభరత్ననూత్నరుచిర గర్వితనాభిసరోజసౌరభ

ప్రస్తుత మత్తభృంగ రవరాగరసోల్బణ భోగి భోగత

ల్పాస్తరణుం దలంచు

                               వరకు ఒకే సమాసం

 కావున

ఇది ఏకసమాసచిత్రం


No comments: