Saturday, January 29, 2022

నల్లనిదేంది బేరి?

 నల్లనిదేంది బేరి?
సాహితీమిత్రులారా!


రాచనగరులో ఒకచోట ఒక వ్యాపారి కస్తూరి రాసులు పోసి అమ్ముతున్నాడు

అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక గొర్రెలకాపరి మాట్లాడాడు అది ఈ పద్యంలో


నల్లనిదేంది బేరి - మృగనాభి గొల్లడ దాన్ని తిందురా

అల్లటుగాదు, స్త్రీలు చనులందునఁ బూతురు, పూసినంతనే

జల్లున చేపువచ్చి తెగజారున కాదు సుగంధ మబ్బు, మా

పిల్లకుకాస్తపెట్టు - మన బేరియుఁ గస్తురిమూ సెఁగ్రక్కునన్


గొర్రెల కాపరి -  నల్లనిదేంది బేరి? 

వ్యాపారి -- మృగనాభి గొల్లడ 

గొర్రెల కాపరి - దాన్ని తిందురా?

వ్యాపారి - అల్లటుగాదు, స్త్రీలు చనులందునఁ బూతురు, 

గొర్రెల కాపరి - పూసినంతనే జల్లున చేపువచ్చి తెగజారున 

వ్యాపారి - కాదు సుగంధ మబ్బు, 

గొర్రెల కాపరి - మా పిల్లకుకాస్తపెట్టు - 

మన బేరియుఁ గస్తురిమూ సెఁగ్రక్కునన్


No comments: