Friday, April 16, 2021

చెప్పలేకున్న నగుదునే చిన్ననగవు

చెప్పలేకున్న నగుదునే చిన్ననగవు

సాహితీమిత్రులారా!పొడుపు పద్యం చూడండి-

సమాధానం చెప్పగలరేమో


కొమ్ములుగలవని కోపించి పొడువదు

            కట్టిబంధించిన కదలకుండు

నీనదుపొర్లదు యెన్నాళ్లకైనను

           బంధంబు వేసిన పాలుగలవు

మేతకాసించదు మేఘంబులోనీరు

          కావలెననికోరు కడుపునిండ

తనకడ్పునిండిన దారిద్య్రములు బాపు

          బహుజీవరాసులు బ్రతుకనేర్చు

దీని యర్థంబు నరులకుఁ దేటపడఁగఁ

మదివిచారించి పదునైదు మాసములకు

సమ్మతిగఁజెప్ప భావజ్ఞ చక్రవర్తి

చెప్పలేకున్న నగుదునే చిన్ననగవు


ఈ పొడుపుపద్యం విచ్చడానికి కవి 15 మాసాల 

సమయం ఇచ్చాడు అప్పటికి చెప్పలేకపోతే

చిన్న నవ్వు నవ్వుతాడట


సమాధానం - చెఱువు 

No comments: